Separacja olejów i benzyn

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.
URZĄDZENIA

MATERIAŁY
SORPCYJNE

PREPARATY
CZYSZCZĄCE


URZĄDZENIA 
 
Elementem adsorpcyjnym urządzeń MOP SYSTEM jest taśma zbierająca o dużej powierzchni czynnej i wysokich zdolnościach adsorpcyjnych. Proces wyciskania oleju, paliw, itp. z taśmy MOP możliwy jest dzięki zastosowaniu dwóch stalowych pokrytych poliuretanem wałków, które jednocześnie wymuszają obieg taśmy. Odciśnięty olej spływa do zbiornika separująco-zbierającego, w którym następuje oddzielenie wody od frakcji oleistej. W zestawach serii "E" dostępne są urządzenia z    dwoma jednostkami wyciskającymi. Ponadto zestawy mogą zawierać komplet pomocniczych rolek, które można umieszczać na powierzchni większych zbiorników. Dzięki temu powierzchnia kontaktu taśmy zbierającej z zanieczyszczoną cieczą ulega zwiększeniu. Urządzenia są zabezpieczone przed korozją. Wszystkie mechaniczne elementy są niklowane, a metaliczne części są pokryte warstwą farby epoxydowej. Do napędzania urządzeń dostępne są różnego typu silniki elektryczne, silniki spalinowe, pneumatyczne oraz hydrauliczne.

 Przykłady zastosowań:
-

zbieranie oleju ze zbiorników przepływowych (oczyszczanie ścieków przemysłowych, rafinerie, walcownie, lotniska, myjnie, zakłady produkcyjne),

-

wydobycie olejów ze zbiorników retencyjnych

-

zbieranie wolnego paliwa z zanieczyszczonych wód gruntowych (awarie ekologiczne)

-

zabezpieczanie rzek, jezior przed niekontrolowanymi dopływami zanieczyszczonych wód z kanalizacji deszczowej i technologicznej, oczyszczanie wody w portach, zatokach.

  Prezentacja zdjęciowaMATERIAŁY SORPCYJNE

Firma nasza oferuje wyjątkowo efektywne materiały adsorpcyjne:
 1. Tkanina RP-18 dostępna jest w rolkach o szerokości: 46cm i 92cm, długości: 46m i 92m, także w rolkach perforowanych co 46cm lub 92 cm i w matach.
 2. Ręczniki do wycierania rąk zabrudzonych olejem , ropą do wielokrotnego wykorzystania rolka o długości 99m i szerokości 0,33m (300 szt.).
 3. Rękawy sorpcyjne wielokrotnego użytku:
  - o średnicy 7,5 cm i długości 1,2 m,
  - o średnicy 20 cm i długości 3,0 m.
 4. Szczotka adsorpcyjna MOP do zbierania olejów i benzyn z każdej powierzchni (wymienna końcówka).
 1. Wyżymaczki ręczne i mechaniczne do materiałów sorpcyjnych, montowane na beczce.
 2. Zapory ratunkowe do zatrzymywania niekontrolowanych wycieków ropopochodnych na kanałach, rzekach, jeziorach.
 3. Tkanina adsorpcyjna RP-18
  -  adsorbuje oleje i tłuszcze oraz szereg zanieczyszczeń chemicznych,
  -  posiada zdolność adsorpcyjną: 20-25 razy w stosunku do ciężaru własnego,
  -  jednakowo wydajna z olejami ciężkimi, napędowymi i benzyną,
- niezależne testy wykazały, że zdolności
  adsorpcyjne RP-18   są znacznie większe niż
  innych adsorbentów,
- charakteryzuje się bardzo wysokim tempem
  adsorpcji,
- posada zdolności filtracyjne,
- jest do wielokrotnego użycia.

Przykłady użycia RP-18:
- separacji i zbierania oleju z naturalnego
  środowiska   wodnego,
- zabezpieczania podłoża w warsztatach,
  garażach, stacjach obsługi samochodów oraz
  stacjach benzynowych,
- zabezpieczania miejsc w okolicach rurociągów   transportujących substancje ropopochodne,
 - zabezpieczanie torowisk, szczególnie w miejscu   przeładunku paliw,
- zabezpieczania stanowisk pracy,
- filtrowanie zanieczyszczonej wody,
- oczyszczania terenów powierzchniowo
  zanieczyszczonych   olejami, itd.
- likwidacja zanieczyszczeń spowodowanych
  awariami,   wypadkami,
- zabezpieczanie trenów wokół zbiorników do   przechowywania olejów i paliw.

  Prezentacja zdjęciowaPREPARATY CZYSZCZĄCE
 
OIL-FREE

  Oil-Free jest powierzchniowo czynną wodną mieszaniną (niepalną) służącą do czyszczenia zaolejonych powierzchni. Preparat jest biodegradowalny, nietoksyczny i niepowodujący korozji. Szybko i efektywnie usuwa film olejowy z czyszczonych powierzchni.
Można go stosować zarówno w twardej, miękkiej jak i słonej wodzie. Zastępuje z powodzeniem inne środki czyszczące zawierające toksyczne chemikalia.ZASTOSOWANIE: W postaci koncentratu lub po rozcieńczeniu wodą może być stosowany:
 • do czyszczenia jezdni i chodników,
 • na przystaniach i stoczniach,
 • na lotniskach i w portach morskich,
 • w garażach i na stacjach paliw,
 • w gastronomii (stołówki, restauracje, hotele),
 • na szybach wiertniczych i statkach.