PTIE

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.


                                      

   
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej (PTIE) zarejestrowano w roku 1990.
    Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m. st. Warszawa, ul. Narocz 3.
    Prezes Zarządu Głównego PTIE - prof. dr hab. Barbara Wiśniowska - Kielian tel.(0-12) 662-43-42, e-mail:ptie.ok.@ tlen.pl 
    Honorowy Prezes Zarządu Głównego PTIE - prof. dr hab. Jan Siuta, tel. (0-22) 621-67-43, fax (0-22) 629-52-63, e-mail: siuta@ios.edu.pl
   Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTIE - mgr inż. Jacek Kiepurski, tel/fax (0-22) 647-06-84, e-mail: kiepurski@bio-ecology.pl

            Inżynieria ekologiczna to teoretyczna i stosowana wiedza z wielu dziedzin nauki i techniki. Stanowi podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz naturalnych i antropogenicznych zasobów. Służy ona ekologicznemu rozwojowi cywilizacji.
            Inżynieria ekologiczna chroni, dostosowuje i tworzy warunki niezbędne do życia człowieka, roślin i zwierząt.
            Głównym celem inżynierii ekologicznej jest tworzenie podstaw i systemów racjonalnego użytkowania środowiska oraz zasobów (naturalnych i antropogenicznych) w określonych strukturach przestrzennych.
            Głównym zadaniem jest rozpoznawanie niedostatku (w tym braku) badań, ekologicznych i technicznych normatywów, technologii niezbędnych do racjonalizacji użytkowania zasobów i ochrony środowiska.
            Wynikające stąd wnioski i zadania są adresowane do określonych środowisk naukowych, technicznych i gospodarczych.

      Inżynieria ekologiczna uczestniczy w:
 • projektowaniu, urządzaniu, użytkowaniu i likwidowaniu obiektów gospodarczych,
 • optymalizowaniu użytkowania zasobów (naturalnych i antropogenicznych) i minimalizowaniu wytwarzania odpadów oraz ich utylizacji,
 • ocenie i prognozowaniu ekologicznych skutków bytowej i gospodarczej działalności,
 • odnawianiu ekologicznych, sanitarnych i produkcyjnych wartości środowiska (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej).

      Towarzystwo ma oddziały terenowe:

Dolnośląski Oddział PTIE
50-363 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 24

Prezes
prof. dr hab. inż. Krzysztof Nyc

tel. (0-71) 32-05-592
tel./fax (0-71) 320-55-74

Pomorsko-Kujawski Oddział PTIE
85-029 Bydgoszcz,
ul. Bernardyńska 3

Prezes
inż. Stanisław Kryszewski

tel. (0-52) 372-91-61

fax (52)340-62-85

Lubelski Oddział PTIE
20-781 Lublin, ul. Lazurowa 26/1

Prezes
prof. dr hab. inż. Inez Wiatr

dr inż. Gabriel Borowski

tel. (0-81) 534-17-15 kom. 502-104-609

Krakowski Oddział PTIE
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Prezes

Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian

tel. (0-12) 662-43-44

Opolski Oddział PTIE
45-052 Opole, ul. Oleska 22

dr inż. Grzegorz Kusza

tel.(0-77) 401-60-01

Podlaski Oddział PTIE
Politechnika Białostocka
15-351 Białystok ul. Wiejska 45A

Prezes
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

tel./fax (0-85) 746-95-63

Południowo-Wschodni Oddział PTIE
35-959 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2

Prezes
prof. dr hab. Joanna Kostecka

tel. (0-17) 862-74-71

Olsztyński Oddział PTIE
10-914 Olsztyn-Kortowo, Pl. Łódzki 2

Prezes
prof. dr hab. Józef Koc

tel. (0-89) 523-38-97

katemel@moskit.uwm. edu.pl

Szczeciński Oddział PTIE
71-434 Szczecin, ul. Słowackiego 17

Prezes
prof. dr hab. Edward Krzywy

tel./fax(0-91) 425-02-29

Północno-Wschodni Oddział PTIE
16-400 Suwałki, ul. 1-go Maja 15

Prezes
mgr Beata Ordonowska

tel. (0-87) 566-37-45
566-44-10

Oddział PTIE Ziemi Kaliskiej
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 218

Prezes
mgr inż. Zdzisław Małecki

tel./fax (0-62) 767-01-79
      Towarzystwo publikuje:

 • czasopismo naukowo-techniczne Inżynieria Ekologiczna (począwszy od roku 2000),
 • materiały konferencji naukowo-technicznych i edukacyjnych.

      Towarzystwo organizuje wspólnie z instytutami i towarzystwami naukowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami naukowo-technicznymi konferencje naukowo-techniczne i edukacyjne. Wśród realizowanych już konferencji cyklicznych są:

 • Forum Inżynierii Ekologicznej w Nałęczowie,
 • Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych,
 • Technologie odolejania gruntów, odpadów i ścieków,
 • Technologie odtłuszczania ścieków, odpadów, gruntów,
 • Kompostowanie i użytkowanie kompostu,
 • Ochrona i rekultywacja gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem tej problematyki w planach rozwoju gmin i regionów.


    Towarzystwo oferuje do nabycia następujące publikacje:

    Wydawnictwo ciągłe INŻYNIERIA EKOLOGICZNA (IE):

 • Inżynieria Ekologiczna nr 1: Ochrona i rekultywacja gruntów, 2000 r., str. 200.
  Najważniejsze publikacje:
  • Ochrona gruntów powinnością każdego użytkownika powierzchni ziemi.
  • Zastosowanie odpadów ściekowych w rekultywacji gruntów Kopalni Siarki "Jeziórko".
  • Przyrodnicze zagospodarowanie nieużytków miejsko-przemysłowych na przykładzie centrów górniczych Europy.
  • Rola procesów naturalnych w rekultywacji nieużytków poprzemysłowych.
  • Ochrona mokradeł i retencja wodna.
  • Produktywność wierzb krzewiastych Salix sp. na glebie organicznej.
  • Kompostowanie pylistych odpadów drzewnych z produkcji paneli boazeryjnych z płyt MDF.
  • Ochrona powierzchni ziemi - stan i niezbędne działania.
  • Rekultywacja terenu składowania odpadów przemysłu tłuszczowego.
  • Właściwości nawozowe kompostu osadowego higienizowanego popiołem z węgla brunatnego.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 2: Technologie odolejania gruntów, odpadów ścieków, 2000 r., str. 172.
  Najważniejsze publikacje:
  • Problemy określenia poziomu czyszczenia środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami naftowymi na przykładzie Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A.
  • Podstawy biodegradacji ropopochodnych składników w glebach i w odpadach.
  • Bioremediacja gruntów i wód zaolejonych w systemie PROTE.
  • Optymalizacja metod biologicznego oczyszczania zaolejonych gruntów.
  • Recykling olejów przepracowanych działaniem R.N. "Jedlicze" na rzecz ochrony środowiska w Polsce.
  • Doświadczenia z eksploatacji biologicznej oczyszczalni ścieków Rafinerii Nafty "Glimar" S.A.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 3: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych, 2000 r. nakład wyczerpany.
 • Inżynieria Ekologiczna nr 4: Biopreparaty w ochronie i użytkowaniu środowiska, 2001 r., str. 171.
  Najważniejsze publikacje:
  • Zastosowanie nowatorskiej technologii oczyszczania gleby metodą biologiczną in situ w warunkach zagrożenia wód Dunajca.
  • Optymalizacja biologicznej metody degradacji tłuszczów.
  • Biooczyszczanie gazów odlotowych.
  • Gospodarka wodna elementem zrównoważonego rozwoju obszarów rolniczych w dorzeczu Górnej Narwi.
  • Rekultywacja terenu składowania osadu z uzdatniania wody w Wieliszewie.
  • Możliwości racjonalizacji użytkowania terenu Górnej Narwi.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 5: Kształtowanie środowiska, 2001 r., str. 203.
  Najważniejsze publikacje:
  • Kształtowanie środowiska - istota i geneza.
  • Rola szuwarów mozgowych w ochronie środowiska.
  • Skutki awarii rurociągu solankowego Góra-Mątwy i metody przeciwdziałania degradacji gleb.
  • Bilans ekologiczny jako miara wpływu technologii na środowisko naturalne.
  • Sposoby zagospodarowania wąwozów w warunkach zmian strukturalnych rolnictwa.
  • Problemy zalesień na wyżynach lessowych w świetle Krajowego Programu Zwiększania Lesistości.
  • Ocena stanu zanieczyszczenia wód gruntowych w wyniku zmiany sposobów składowania odchodów zwierzęcych.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 6: Ekoinżynieria dla ekorozwoju (artykuły problemowe), 2002 r., str. 208.
  Najważniejsze publikacje:
  • Ekologiczne podstawy racjonalnego użytkowania ziemi w Polsce.
  • Problemy zalesiania nieefektywnych gruntów rolnych.
  • Możliwości i ograniczenia trwałego zrównoważonego rozwoju w gospodarce leśnej.
  • Problemy ochrony i restytucji mokradeł w Polsce.
  • Model ekorozwoju terenów zieleni w strategii kształtowania miasta.
  • Ład przestrzenny podstawą rozwoju obszarów wiejskich.
  • Oceny oddziaływania na środowisko i plany przestrzenne instrumentami rozwoju obszarów wiejskich.
  • Zasady zagospodarowania przestrzennego i kształtowania polityki przestrzennej gmin na obszarach chronionych.
  • Bariery biogeochemiczne w ograniczaniu migracji zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego.
  • Ochrona i rehabilitacja śródlądowych wód powierzchniowych w świetle integracji Polski z Unią Europejską.
  • Proekologiczne technologie utylizacji odpadów.
  • Stan i niezbędna działania proekologiczne w górnictwie polskim.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 7: Ekoinżynieria dla ekorozwoju (artykuły tematyczne), 2002 r., str. 174.
  Najważniejsze publikacje:
  • Biodegradacja tłuszczowych odpadów przemysłu spożywczego i farmaceutycznego w warunkach tlenowych.
  • Stan i perspektywy biodegradacji ropopochodnych zanieczyszczeń w glebach południowej części Polski.
  • Wykorzystanie mikroorganizmów do oczyszczania gruntów skażonych produktami naftowymi.
  • Kompostowanie osadów ściekowych nieustabilizowanych.
  • Wpływ stabilizacji osadów ściekowych na zawartość frakcji metali śladowych.
  • Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Rzeszowie.
  • Pobranie składników mineralnych przez trzcinę pospolitą z biologicznej oczyszczalni ścieków.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 8: Technologie odolejania gruntów, odpadów, ścieków, 2003 r., str. 126.
  Nakład wyczerpany.
 • Inżynieria Ekologiczna nr 9: Rekultywacyjne i nawozowe użytkowanie odpadów organicznych, 2004 r., str. 166.
  Najważniejsze publikacje:
  • Uwarunkowania i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych.
  • Rekultywacja terenu lagun osadowych w oczyszczalni ścieków "Hajdów".
  • Problemy rekultywacji i zagospodarowania gruntów wyrobiskowych na przykładzie gminy Zawidz.
  • Jakość kompostów polskich w świetle kryteriów Unii Europejskiej oraz innych krajów.
  • Stosowanie trzciny pospolitej w odwadnianiu osadów ściekowych stabilizowanych.
  • Zanieczyszczenia wód podziemnych przez składowisko odpadów komunalnych Swojczyce.
  • Badania osadu czynnego jako sorbentu oleju.
  • Informacja o bazie danych "Obszary wiejskie i grunty rolne w Polsce 1988".

 • Inżynieria Ekologiczna nr 10: Degradacja i rekultywacja gruntów. Przyrodnicze użytkowanie odpadów., 2005 r., str. 123.
  Najważniejsze artykuły:
  • Stan rozpoznania potrzeb rekultywacji gruntów w Polsce.
  • Agroekologiczne aspekty i możliwości identyfikacji hydrooksygenicznej degradacji gleb mineralnych.
  • Odpady czynnikiem degradacji i naprawy środowiska.
  • Rekultywacyjne działanie osadów ściekowych na złożach odpadów paleniskowych energetyki węglowej.
  • Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego o znaczeniu nawozowym.
  • Technologie przetwarzania odpadów biodegradowalnych.
  • Optymalizacja parametrów reologicznych mieszanek hydrosiewnych.
  • Ruchliwość metali ciężkich w glebie po zastosowaniu osadów ściekowych.
  • Zawartości metali ciężkich w runi łąkowej na glebie bardzo kwaśnej.
  • Wierzba energetyczna poszukiwanym towarem.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 11: Kształtowanie i ochrona środowiska., 2005 r., str. 234.
  Najważniejsze artykuły i doniesienia:
  • Polityka ekologiczna państwa założenia, cele realizacja.
  • Unieszkodliwianie ścieków i odpadów stałych.
  • Nowe technologie w ochronie środowiska.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 12: Kształtowanie i ochrona środowiska., 2005 r., str. 332.
  Najważniejsze zakresy doniesień:
  • Monitoring, waloryzacja i ochrona środowiska.
  • Kształtowanie ekosystemów i krajobrazu.
  • Melioracje, rekultywacja i renaturyzacja systemów.
  • Właściwości wód, gleb i roślin.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 13: Kształtowanie i ochrona środowiska., 2005 r., str. 215.
  Najważniejsze zakresy doniesień:
  • Czynniki i źródła zanieczyszczenia ekosystemów wodnych i agrocenoz.
  • Problemy i sposoby odnowy ekosystemów wodnych i agrocenoz.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 14: Nowoczesne technologie natleniania w ochronie środowiska., 2005 r., str. 82.
  Najważniejsze artykuły:
  • Natlenianie w ochronie i użytkowaniu środowiska panorama zagadnień.
  • Wybór systemu napowietrzania w procesie oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.
  • Systemy OXY-DEP VSA Nowe, rewolucyjne podejście do kwestii napowietrzania w procesie oczyszczania ścieków.
  • Wstępne badania wpływu natleniania na działanie reaktora SBR.
  • Zastosowanie technologii czystego tlenu na przykładzie niemieckich oczyszczalni ścieków.
  • Monitoring natleniania przy cyklicznym napowietrzaniu w reaktorach o małej skali typu MBBR.
  • Autotermiczna higienizacja tlenowa osadów nadmiernych.
  • Oczyszczanie ścieków zawierających ciecz jonową osadem czynnym.
  • Rozwiązania technologiczne w napowietrzaniu jezior województwa zachodniopomorskiego.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 15: Kształtowanie i ochrona środowiska., 2006 r., str. 124.
  Najważniejsze doniesienia:
  • Kształtowania Środowiska w badaniach i dyskusji naukowej.
  • Bez wody nie ma życia jej nadmiar niszczy życie.
  • Ewolucja pokoleniowa poglądów na temat ochrony środowiska świadomość ekologiczna studentów i ich rodziców.
  • Walory krajobrazowe olsztyńskich jezior i ich zagospodarowanie.
  • Przekształcenia krajobrazowe w strefach przybrzeżnych jezior w gminie Biskupiec.
  • Kierunki badań nad indukowaną fitoekstrakcją jako metodą oczyszczania gleb z metali ciężkich w świetle literatury i wstępnych wyników doświadczenia wazonowego
  • Formy ochrony przyrody w powiecie olsztyńskim.
  • Rekultywacja terenów pogórniczych jako element działań zrównoważonego rozwoju.
  • Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu.
  • Ocena stanu zbiorowisk grzybów zasiedlających porażone korzenie pszenicy ozimej chronionej chemicznie.
  • Zmiany niektórych właściwości chemicznych substratów glebowych wykorzystywa-nych do uprawy frezji ogrodowej (Fressia hybrida).
  • Agrokoncerny źródłem zagrożenia dla środowiska.
  • Możliwości wykorzystania rzęsy wodnej z oczyszczalni typu Lemna jako nawozu.
  • Związki funkcyjne między wydajnością pszenicy ozimej a nawożeniem NPK w gospodarstwach rolnych o powierzchni 10 ha i więcej UR w makroregionie środkowowschodnim w latach 1990 2001.
  • Możliwości renaturyzacji zmeliorowanych dolin rzecznych wyłączonych z produkcji rolnej na przykładzie obiektów Rudnia, Małynka, Tyniewicze.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 16: Pierwiastki śladowe. Kryteria jakości środowiska przyrodniczego., 2005 r., str. 75.
  Najważniejsze doniesienia:
  • Vanadium an essential, beneficial and toxic element.
  • Wybrane pierwiastki śladowe i makroskładniki w nerkach orła bielika (Haliaeetus albicilla).
  • Stan odżywiania selenem matek w odniesieniu do nawyków żywieniowych i palenia papierosów.
  • Aktywność pierwiastków promieniotwórczych w glebie zadrzewienia przydrożnego.
  • The effect of differentiated soil moisture on the solubility and desorption of Cu, Zn, Fe and Mn.
  • Zastosowanie metody ICP-MS do oznaczania śladowych zawartości pierwiastków w próbkach roślin
  • Wpływ metali ciężkich na aktywność celulolityczną gleb Wrocławia.
  • Ocena przydatności metod ICP-MS i GFAAS do oznaczania chromu, niklu, ołowiu i selenu w próbkach roślin.
  • Pierwiastki śladowe w układzie gleba roślina.
  • Ecological aspects of long-term fertilization: accumulation of some trace elements in soils.
  • Oddziaływanie związków selenu na akumulację żelaza i manganu w siewkach kukurydzy.
  • Zawartość metali w wodzie do spożycia z obszaru doliny Wisły w świetle norm europejskich.
  • Zawartość fluorków i arsenu w wodach podziemnych przeznaczonych do spożycia.
  • The biological and toxicological importance of copper the copper content of invertebrates, mammals and humans.
  • Kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarów analitycznych.
  • Zależności struktury makrozoobentosu od zawartości metali ciężkich w osadach dennych starorzeczy rzeki Słupi.
  • Zawartość cynku, kadmu, ołowiu, manganu i miedzi w glebach południowej Polski.
  • Analiza wody pitnej w aglomeracji województwa śląskiego.
  • Trace elements in medicinal plants: environmental quality and human concerns
  • Monitoring of iron and zinc in wheat and rye from Germany.
  • Arsenic retention in soils: second order and multireaction models.
  • Influence of a vegetation period on the content of slected trace elements and heavy metals in common herban plants.
  • Use of peat cores from ombrotrophic bogs tp assess the atmospheric deposition of trace elements; comparison of data from Poland and Norway.
  • Metals absorbed by two agqutic plants and changes in their phenolic compounds.

 • Inżynieria Ekologiczna nr 17: Azotany w ekosystemach rolniczych., 2005 r., str. 170.
  Najważniejsze zakresy doniesień:
  • Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na zawartości związków azotowych w różnych gatunkach roślin, w glebach, w wodach powierzchniowych i gruntowych.
  • Metody badania azotanów w środowisku i w roślinach.
 • Kompostowanie i użytkowanie kompostu. Materiały konferencji krajowej w 1999 r., str.256, cena 30 zł + porto.
  Najważniejsze publikacje:
  • Kompostowanie i wartości użytkowe kompostu.
  • Zasoby surowców do kompostowania.
  • Kompostowanie odpadów roślinnych z terenów zieleni miejskiej Warszawy.
  • Wartość nawozowa kompostów produkowanych według technologii Spółki Wodno-Ściekowej "Gwda" Piła-Leszków.
  • Indywidualne kompostowanie biofrakcji i odpadów ogrodowych w komposterach przydomowych.
  • Wartość nawozowa kompostów z osadu ściekowego, słomy i z węgla brunatnego.
  • Zmienność właściwości fizycznych i chemicznych kompostów z odpadów komunalnych uzyskanych wg technologii Dano.
  • Bio-program. Selektywna zbiórka odpadów organicznych w Warszawie.
  • Wstępne badania nad przydatnością kompostów z odpadów płyt wiórowych do uprawiania sałaty.
  • Badania nad kompostowaniem odpadów powstających podczas produkcji płyt wiórowych.
  • Kompostowanie odpadów komunalnych metodą komorową w Zielonej Górze.
  • Wpływ stosowania kompostów z odpadów miejskich na kształtowanie poziomu metali ciężkich w glebie i ich pobieranie przez rośliny.

 • Inżynieria ekologiczna w mojej działalności (autor Jan Siuta, 2002 r., str. 320 + 160 fot. + 6 map), cena 45 zł + porto.
  Tytuły rozdziałów:
 • I. Istota inżynierii ekologicznej,
 • II. Działalność w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,
 • III. Działalność w Instytucie Ochrony Środowiska,
 • IV. Działalność społeczna w zakresie inżynierii ekologicznej,
 • V. Degradacja i rekultywacja środowiska - fotografie i mapy,
 • VI. Dorobek opublikowany (453 pozycje),
 • VII. Podstawowe pojęcia używane i zdefiniowane w dorobku opublikowanym (149 pojęć).


            Zamówienia z podaniem numeru NIP kierować do prof. Jana Siuty w Instytucie Ochrony Środowiska ul. Krucza 5/11 00-548 Warszawa, fax. (0-22) 629-52-63; e-mail:

            Zamówione książki zostaną przesłane wraz z fakturą. Cena każdego egzemplarza IE wynosi 30 zł + porto.