Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI str.
NOWOCZESNE TECHNIKI ZBIERANIA I SEPARACJI OLEJÓW (BENZYN) Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZEŃ TYPU MOP 

Jacek Kiepurski ................................................................................

7
URZĄDZENIA DO OPRÓBOWANIA I LIKWIDACJI SKAŻEŃ NAFTOWYCH WÓD PODZIEMNYCH W PRAKTYCE WYKONAWCZEJ "POLGEOL" ZAKŁAD W LUBLINIE (WYBRANE ZAGADNIENIA)  
Andrzej Urbański, Jan Wilgat.............................................................11
DESTABILIZACJA EMULSJI OLEJOWYCH METODĄ ELEKTROCHEMICZNĄ I PRÓBY UTYLIZACJI WYDZIELONEGO OLEJU 

Bronisław Bartkiewicz.......................................................................

17
TECHNOLOGIA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH Z POWIERZCHNI UTWARDZONYCH 
Stefania Rogowska...........................................................................23
WARUNKI BIODEGRADACJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z DOŁÓW KWASOWYCH W RAFINERII "GLIMAR" W GORLICACH 
Małgorzata Chodur ...........................................................................27
EFEKTY ZASTOSOWANIA KULTUR BAKTERYJNCH DO ROZKŁADU ROPOPOCHODNYCH W ISNIJĄCYCH UKŁADACH ŚRODOWISKOWYCH 
Jacek Kiepurski.................................................................................31
REKULTYWACJA GRUNTÓW NA OBSZARZE GÓRNICZYM KWK "BOGDANKA" S.A. 

Stanisław Stachowicz, Teodor Kosiarski, Zbigniew Borchulski, Laurencja Łyszczarz ........................................................................

45
REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 
Sławomir Durczyński .......................................................................50
OCENA GRUNTÓW ZAOLEJONYCH W ASPEKCIE PRZYDATNOŚCI ICH DLA CELÓW BUDOWLANYCH 
Elżbieta Korzeniowska......................................................................37
SORBENTY KARPACKIE STOSOWANE DO USUWANIA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH 
Marian Granops, Jadwiga Kaleta .......................................................43
BIODEGRADACJA SKŁADNIKÓW ROPOPOCHODNYCH TECHNOLOGIĄ CUM-BAC 
Jacek Barczuk...................................................................................51
BIOLOGICZNE METODY DEGRADACJI PCB 

K. Cedzyńska, E. Sobiecka ...............................................................

55
OCZYSZCZANIE GRUNTÓW I WÓD GRUNTOWYCH ZE SKŁADNIKÓW ROPOPOCHODNYCH ORAZ INNYCH ORGANICZNYCH 
Antoni Czajkowski, Jan Czajkowski, Barbara Kołwzan, Katarzyna Piekarska, Maria Pawlik ....................................................................59
ROZWAŻANIA NA TEMAT UNORMOWAŃ PRAWNYCH, METOD BADAWCZYCH ORAZ OCENY ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA ROPĄ NAFTOWĄ I JEJ POCHODNYMI 

Jan Bednarski ..................................................................................

67
BIODEGRADACJA OLEJU NAPĘDOWEGO W GLEBIE 
Jolanta Turek, Korneliusz Miksch ......................................................75
BIODEGRADACJA WĘGLOWODORÓW ALIFATYCZNYCH W OBECNOŚCI EMULGATORA AT7 
Zefiryn Cybulski, Ewa Dziurla, Ewa Kaczorek, Andrzej Olszanowski, Marek Sozański ...............................................................................81
BIODEGRADACJA WĘGLOWODORÓW PRZEZ SZCZEPY BAKTERYJNE WYIZOLOWANE Z GLEBY ZAOLEJONEJ 
Ewa Kurek, Danuta Kupla, Małgorzata Chmiel ...................................91
BADANIA PODATNOŚCI OLEJÓW NAPĘDOWYCH NA BIODGRADACJĘ 

Ewa Śliwka, Izabela Kałuzińska, Barbara Kołwzan, Jan Surygała ........

97
PLAZMOWE OCZYSZCZANIE PIASKU SKAŻONEGO OLEJAMI ZAWIERAJĄCYMI PCB 
Z. Kołaciński, K. Cedzyńska, W. Sroczyński........................................130
BIODEGRADACJA SKŁADNIKÓW ŚCIEKÓW I ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH PRZEZ METYLOTROFY EUKARIOTYCZNE 
Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Przemysław Malec .........................107
MIKROBIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE GRUNTÓW ZE SKŁADNIKÓW ROPOPOCHODNYCH 
Maria Łebkowska, Adam Muszyński, Ewa Sztompka, Ewa Karwowska, Ewa Miaśkiewicz ..............................................................................115
PODSTAWY BIODEGRADACJI ROPOPOCHODNYCH SKŁADNIKÓW W GLEBACH I W ODPADACH 
Jan Siuta .........................................................................................119
PRYZMOWY SPOSÓB BIOLOGICZNEJ SANITACJI ZIEMI ZAOLEJONEJ 
Jan Siuta, Robert Sienkiewicz............................................................131
WAPNOHUM PRODUKTEM UTYLIZACJI OSADÓW PETROCHEMII PŁOCK S.A. 

Jan Siuta, Barbara Łącka-Pilaszek, Kazimierz Królikowski,
Przemysław Turowski ......................................................................

151
PODSTAWY BIOWENTYLACJI GRUNTÓW ZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI 
Grzegorz Malina ...............................................................................163
OZNACZANIEZWIĄZKÓW ROPOPOCHODNYCH W GRUNCIE I W WODZIE 

Jerzy Gaca, Krzysztof Dębiński, Grażyna Wejnerowska ......................

185
ODZYSKIWANIE OLEJÓW Z POWIERZCHNI WODY I Z OSADÓW W ZBIORNIKACH 
Peter Ilsey........................................................................................193