Kompostowanie i używanie kompostu

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

str.
Kompostowanie i wartości użytkowe kompostu 
Jan Siuta..........................................................................................7
Zasoby surowców do kompostowania 
Jan Siuta..........................................................................................21
Rekultywacyjna efektywność kompostu z Radiowa 
Jan Siuta..........................................................................................37
Kompostowanie frakcji organicznej wyselekcjonowanej z odpadów komunalnych w Warszawie 

Grażyna Wasiak, Danuta Mamełka....................................................

55
Kompostowanie od padów roślinnych zterenów zieleni miejskiej Warszawy 

Grażyna Wasiak, Danuta Mamełka, Jadwiga Jaroszyńska....................

61
Zastosowanie preparatów bakteryjnych do kompostowania stałych odpadów komunalnych 
Hanna Bauman-Kaszubska, Gerard Buraczewski................................155
Przydatność kompostów osadowych do sporządzania podłoży ogrodniczych 

Ewa Stańczyk ..................................................................................

161
Zmienność właściwości fizycznych i chemicznych kompostów z odpadów komunalnych uzyskanych wg technologii Dano 
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska..............................167
Chemiczne i biologiczne właściwości kompostów z roślin zanieczyszczonych fluorem oraz odpadów organicznych 

Czesława Rosik-Dulewska ................................................................

175
Bio-program. Selektywna zbiórka odpadów organicznych w Warszawie 

Aleksandra Czarnecka ......................................................................

183
Wstępne badania nad przydatnością kompostów z odpadów płyt wiórowych do uprawy sałaty 

Hanna Wróblewska, Elżbieta Kozik, Wojciech Tyksiński......................

193
Badania nad kompostowaniem odpadów powstających podczas produkcji płyt wiórowych 
Hanna Wróblewska, Edmund Urbanik................................................201
Wpływ szczepionki kompostowej na przebieg procesu kompostowania pyłów tytoniowych  

Alicja Szwed ....................................................................................

209
Termokinetyka procesów kompostowania odpadów organicznych komunalnych 
Stanisław Nastaj .............................................................................211
Koncepcja biologicznej zabudowy skarp wysypiska z zastosowaniem kompostu z odpadów komunalnych 
Kinga Pachuta, Eugeniusz Koda ........................................................215
Wykorzystanie kompostów i innych materiałów organicznych w procesie utylizacji osadów ściekowych 
J. Dziejowski, J. Kazanowska ............................................................227
Kompostowanie odpadów komunalnych metodą komorową w Zielonej Górze 
Andrzej Jędrczak, Wojciech Janka .....................................................233
Skład chemiczny i wartość nawozowa wermikompostu obornikowego 
Czesław Maćkowiak ..........................................................................241
Wpływ stosowania kompostów z odpadów miejskich na kształtowanie poziomu metali ciężkich w glebie i ich pobieranie przez rośliny 
J.Drozd, E.Jamroz, M.Licznar, S.E.Licznar, J.Weber.............................247