Inżynieria Ekologiczna

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI str.
Przedmowa ............................................................................................9
Rozdział I.PODSTAWY WIEDZY O ZWIĄZKACH CZŁOWIEKA ZE ŚRODOWISKIEM ŻYCIA I INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ JAKO NAUKI  
1. Podstawowe kategorie pojęć.............................................................13
2. Inżynieria ekologiczna jako nauka teoretyczna i nauka stosowana .............................................................................................14

3. Czynniki rozwoju człowieka.................................................................

15

4. Ekologiczny zakres zmienności warunków środowiskowych...............

17

      4.1. Skład organizmów żywych.........................................................

17
      4.2. Pierwiastki toksyczne ................................................................19
5. Przegląd kierunków i form ingerencji człowieka w środowisko przyrodniczo-geograficzne......................................................................20

6. Założenia metodyczne i metodologiczne inżynierii ekologicznej..........

22
Literatura do rozdziału I..........................................................................26
Rozdział II. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE  
1. Dane ogólne - podstawowe................................................................27
      1.1. Obliczanie stężeń zanieczyszczeń gazowych dla
pojedynczego emitora ............................................................................
31
      1 .2. Obliczanie stężeń zanieczyszczenia pyłowego dla pojedynczego emitora.............................................................................34
      1 .3. Globalny obieg zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym .....................................................................................36
2. Stan jakości powietrza w Polsce (obiekty i czynniki zanieczyszczające; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy)..................................................................................................40
3. Stan jakości powietrza w Lublinie (obiekty i czynniki zanieczyszczające; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy) .................................................................................................44
4. Promieniowanie radioaktywne............................................................47
      4.1. Źródła promieniowania .............................................................47
Literatura do rozdziału II .......................................................................52
Rozdział III. WODA  
1. Dane ogólne - podstawowe................................................................53
2. Powierzchniowe wody śródlądowe (słodkie) ......................................55
      2.1. Wody płynące............................................................................55
            2.1.1. Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzekach 57
      2.2. Wody stojące.............................................................................60

3. Degradacja zasobów i jakości wód powierzchniowych i śródlądowych Polski (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy) .......................................

61

      3.1. Ekotechniczne podstawy ochrony i odnowy wód.......................

66
4. Degradacja zasobów i jakości wód powierzchniowych Lublina (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy) ..................................................................................72
5. Wody podziemne................................................................................74
      5.1. Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ......................................................................................78
6. Degradacja zasobów i jakości wód podziemnych w Polsce (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy).................................................................................................81

      6.1. Ekotechniczne podstawy ochrony i odnowy wód ......................

84
7. Degradacja zasobów i jakości wód podziemnych Lublina (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy)...................................................................................................87
Literatura do rozdziału III .................................... ..................................91
Rozdział IV. GLEBA 
1. Dane ogólne - podstawowe ................................................................96

2. Stan degradacji gleb w Polsce (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy).......................

98

      2.1. Ekotechniczne podstawy ochrony i odnowy gleb .......................

108

3. Degradacja zasobów i jakości gleb w Lublinie (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy)...................................................................................................

115

Literatura do rozdziału IV .......................................................................

119
Rozdział V. SUROWCE MINERALNE 

1. Ogólna charakterystyka surowców mineralnych Polski........................

121

      1.1. Surowce energetyczne...............................................................

121
      1.2. Surowce metaliczne....................................................................126
      1.3. Surowce chemiczne.....................................................................130
      1.4. Surowce skalne...........................................................................134

2. Bariera surowcowa i uwarunkowania konieczności ochrony złóż........

136
3. Kierunki działań związanych z ochroną zasobów złóż surowców mineralnych .............................................................................................137

4. Wpływ eksploatacji surowców mineralnych na środowisko naturalne.................................................................................................

142

      4.1. Wpływ eksploatacji prowadzonej techniką podziemną ..............

143

      4.2. Wpływ eksploatacji prowadzonej techniką odkrywkową............

147

      4.3. Wpływ eksploatacji prowadzonej techniką otworową................

149
5. Techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy środowiska dewastowanego eksploatacją górniczą...................................................151

      5.1. Założenia wstępne i metodyczne............. ..................................

151
      5.2. Techniczno-technologiczne kierunki działań minimalizujących skutki odwodniania górotworu................................................................154
      5.3. Techniczno-technologiczne kierunki działań minimalizujących skutki wybierania surowca ze złoża .......................................................157
Literatura do rozdziału V..........................................................................161
Rozdział VI. ODPADY  
1. Ogólna, genetyczna charakterystyka odpadów...................................163

2. Kierunki i możliwości minimalizacji i ekologizacji odpadów ..................

165
      2.1. Odpady przemysłowe.................................................................165

            2.1.1. Metody i technologie wykorzystania odpadów..................

166

            2.1.2. Składowanie niezagospodarowanych odpadów................

172

            2.1.3. Przyrodnicze zagospodarowanie odpadów.......................

175

      2.2. Odpady bytowo-gospodarcze (komunalne)................................

176

            2.2.1. Wysypiska odpadów bytowo-gospodarczych (komunalnych).........................................................................................

178
            2.2.2. Osady ściekowe.................................................................181
Literatura do rozdziału VI........................................................................184