Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI str.
I. Ekologiczne uwarunkowania optymalizacji użytkowania    
ziemi
....................................................................................................
5
II. Degradacja środowiska................................................................10
1. Istota degradacji środowiska..........................................................10

2. Rolnicza i techniczna degradacja struktury ekologicznej..................

11

3. Erozja gleb.......................................................................................

13
4. Mechaniczne uszkodzenie lub zniszczenie próchnicznego poziomu gleby...................................................................................................14

5. Kwasowa degradacja gleb..............................................................

15
6. Chemiczna degradacja gleby...........................................................16
7. Przesuszenie i zawodnienie powierzchni ziemi................................19
8. Zniekształcenie powierzchniowych utworów geologicznych i rzeźby terenu.......................................................................................22
9. Degradacja szaty roślinnej ..............................................................23

10. Obszary przemysłowej degradacji środowiska..............................

23

III. Grunty marginalne (nieefektywne w rolnictwie).......................

25
IV. Ochrona przeciwerozyjna i zagospodarowanie gruntów erodowanych......................................................................................28

1. Formy i struktura przestrzenna erozji gleb w Polsce.......................

28
2. Melioracje przeciwerozyjne..............................................................34
3. Zabiegi przeciwerozyjne na gruntach rolnych..................................36
4. Zagospodarowanie wąwozów.........................................................39
V. Rekultywacja gruntów zniekształconych przez eksploatację kopalin.................................................................................................41
1. Rodzaje górniczych zniekształceń gruntów......................................41

2. Kształtowanie gleby i szaty roślinnej na gruntach wyrobiskowych..

44
3. Rekultywacja gruntów zawodnionych...............45

VI. Rekultywacja gruntów zniekształconych przez składowanie odpadów i zdegradowanych chemicznie ..........................................

46
1. Składowiska odpadów chemicznych................................................47
2. Składowiska odpadów paleniskowych.............................................47
3. Wysypiska odpadów komunalnych..................................................51

VII. Rekultywacja gruntów i restrukturyzacja użytkowania terenów popowodziowych.................................................................

57
VIII. Ekologiczne i produkcyjne uwarunkowania wodnych melioracji............................................................................................62
1. Wprowadzenie.................................................................................62
2. Agroekologiczne aspekty wodnych melioracji..................................62

3. Rozwój i użytkowanie systemów melioracyjnych.............................

65
XI. Ochrona mokradeł i retencja wodna...........................................67
1. Wprowadzenie................................................................................67
2. Rodzaje i formy małej retencji.........................................................67
3. Mokradła w krajobrazie rolniczym ..................................................70
4. Uwarunkowania ochrony odwodnionych i użytkowanych rolniczo mokradeł..............................................................................................70

5. Wnioski ...........................................................................................

73
X. Ocena potrzeby scalania gruntów.................................................75
XI. Fitomelioracja środowiska i krajobrazu......................................79

XII. Dobór drzew i krzewów do jakości gruntów i funkcji w strukturze użytkowania ziemi............................................................

84
1. Wprowadzenie.................................................................................84
2. Wymagania siedliskowe drzew i krzewów.......................................84

3. Dobór drzew i krzewów według funkcji zadrzewień.........................

85

XIII. Dokumentacja gruntów wymagających ochrony, rekultywacji, melioracji i zmiany sposobu użytkowania..................

100

XIV. Prawne podstawy ochrony i rekultywacji gruntów..................

104
1. Stan aktualny regulacji prawnych....................................................104
2. Ocena realizacji obowiązujących przepisów....................................108
3. Konkluzje.........................................................................................113

XV. Źródła finansowania ochrony i rekultywacji gruntów................

116

XVI. Piśmiennictwo.............................................................................

121