Inżynieria Ekologiczna nr 4

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI str.
CZĘŚĆ l. BIOPREPARATY W OCHRONIE I UŻYTKOWANIU ŚRODOWISKA 

- materiały I konferencji naukowo-technicznej..................................

7
ZASTOSOWANIE NOWATORSKIEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA GLEBY METODĄ BIOLOGICZNĄ IN SITU W WARUNKACH ZAGROŻENIA WÓD DUNAJCA 
Paweł Kaszycki, Andrzej Krawczyk, Henryk Kołoczek,
Tadeusz Sołecki...............................................................................
9
BIOPREPARAT PRZEZNACZONY DO LIKWIDACJI ŚRODOWISKOWYCH SKAŻEŃ WĘGLOWODORAMI I ICH POCHODNYMI 
Paweł Kaszycki, Paweł Szumilas, Henryk Kołoczek.............................15
OPTYMALIZACJA BIOLOGICZNEJ METODY DEGRADACJI TŁUSZCZÓW 
Małgorzata Kubica, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek.........................23
BIOMINERALIZACJA ZWIĄZKÓW UTRUDNIAJĄCYCH ODWADNIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

Bożena Piątkowska, Agata Piotrowska, Zbigniew Szperliński..............

29
ODDZIAŁYWANIE BIOPREPARATÓW NA ZDROWOTNOŚĆ CHRYZANTEMY 
Marta Pisarek, Janina Błażej, Ewa Stompor-Chrzan...........................35
POMIARY RESPIRACJI OSADU CZYNNEGO W KONTROLI BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW RAFINERII NAFTY "GLIMAR" S.A 
Karol Trojanowicz, Piotr Dusza .........................................................39
WYKORZYSTANIE PREPARATU BAKTERYJNEGO DO KONSTRUKCJI WYSPECJALIZOWANEGO OSADU CZYNNEGO. CHARAKTERYSTYKA PROCESU BIODEGRADACJI ZANIECZYSZCZEŃ W UKŁADZIE MODELOWYM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RAFINERII NAFTY "GLIMAR" S.A. 

Karol Trojanowicz, Piotr Dusza, Paweł Kaszycki, Małgorzata Kubica, Henryk Kołoczek..............................................................................

52
BIOOCZYSZCZANIE GAZÓW ODLOTOWYCH 
Jerzy Warych ..................................................................................58
TECHNIKI MEMBRANOWE W PROCESACH Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 

Bogumiła Wrzesińska ......................................................................

68
PSEUDOMONAS STUTZERI - BAKTERIE WIĄŻĄCE N2, I WYKORZYSTUJĄCE ANTRACEN JAKO JEDYNE ŹRÓDŁA WĘGLA I ENERGII 
Julita Zielewicz-Dukowska, Ewa Kurek, Maria J. Król, Andrzej Perzyński .......................................................................................76
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SEAQUEST JAKO METODA OCHRONY SIECI DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ PRZED KOROZJĄ I ZARASTANIEM 

Agnieszka Szuster...........................................................................

83
ZASTOSOWANIE SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW, ODPADÓW I GRUNTÓW  
Jacek Kiepurski ..............................................................................88
CZĘŚĆ II. OCHRONA l REKULTYWACJA GRUNTÓW 
- doniesienia naukowo-techniczne ..................................................95
METODY GOSPODARKI OSADAMI 
Jerzy Gaca ......................................................................................97
WAPNO POFLOTACYJNE JAKO PODŁOŻE GLEBOWE 
Krzysztof Klimont, Stanisław Góral, Marek Jońca ..............................105
GOSPODARKA WODNA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW ROLNICZYCH W DORZECZU GÓRNEJ NARWI 

Waldemar Mioduszewski .................................................................

115
OCENA ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ OBSZAROWYCH Z ROLNICTWA WNOSZONYCH DO RZEK W ZLEWNI GÓRNEJ WARTY 
Waldemar Mioduszewski, Anna Zdanowicz .......................................124
EKOLOGICZNE I GOSPODARCZE ASPEKTY MARGINALNYCH UŻYTKÓW ROLNYCH 
Janusz Ostrowski ...........................................................................139
REKULTYWACJA TERENU SKŁADOWISKA OSADU Z UZDATNIANIA WODY W WIELISZEWIE  
Jan Siuta........................................................................................151
MOŻLIWOŚCI RACJONALIZACJI UŻYTKOWANIA TERENU GÓRNEJ NARWI 
Jan Siuta, Bogusław Żukowski ........................................................160