Inżynieria Ekologiczna nr 3

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI str.
Słowo wstępne...................................................................................... 7
CZĘŚĆ l. PRZYRODNICZE UŻYTKOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
-MATERIAŁY IV KONFERENCJI................................................................11
ZASADY WYKORZYSTANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA CELE NIEPRZEMYSŁOWE (PRZYRODNICZE) 

Jan Siuta, Grażyna Wasiak.....................................................................

13
REKULTYWACJA TERENU SKŁADOWANIA ODPADÓW POSODOWYCH W JANIKOWIE 
Jan Siuta, Robert Sienkiewicz.................................................................43
ROŚLINNE ODWADNIANIE l KOMPOSTOWANIE OSADU ŚCIEKOWEGO W RYKACH 
Jan Siuta, Robert Sienkiewicz, Jacek Kiepurski .......................................60
ZASTOSOWANIE OSADU ŚCIEKOWEGO ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH W BYDGOSZCZY DO REKULTYWACJI TERENU OSADNIKA EPI 
Jan Siuta, Robert Sienkiewicz.................................................................70
WPŁYW SKŁADOWANIA OSADÓW Z OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW GARBARSKICH NA ZAWARTOŚĆ l PRZEMIESZCZANIE METALI CIĘŻKICH W PROFILU GLEBOWYM 
Barbara Filipek-Mazur, Krzysztof Gondek.................................................83
WPŁYW NAWOŻENIA GLEBY OSADEM ŚCIEKOWYM NA MOŻLIWOŚĆ ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH 
Marta Bożym, Witold Wacławek .............................................................90
ZASTOSOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W REKULTYWACJI TERENÓW POGÓRNICZYCH W KOPALNI SIARKI "JEZIORKO" 

Waldemar Martyn, Zbigniew Buczek, Marek Jońca, Jolanta Sowińska ......

99
PRZYDATNOŚĆ OSADU Z OCZYSZCZALNI KOMUNALNEJ DO PRODUKCJI TRAWNIKÓW 
Włodzimierz Majtkowski, Roman Sobczyk ...............................................106
ANALIZA MIKOLOGICZNA OSADÓW ŚCIEKÓW Z WYBRANYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Ewa Stańczyk-Mazanek, Małgorzata Kacprzak ........................................

109
PROBLEMY ADMINISTRACYJNE PRZY WYKORZYSTYWANI U OSADÓW NA CELE NIEPRZEMYSŁOWE 

Zdzisław Rodowicz, Henryk Piekutowski, Anna Święchowicz, Monika Sawicka, Tadeusz L. Wierzbicki ..............................................................

116
PRZETWARZANIE OSADÓW STABILIZOWANYCH TLENOWO NA WERMIKOMPOST 

Liliana Kalisz, Jadwiga Sałbut, Marcin Kaźmierczuk..................................

122
OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI W JANIKOWSKICH ZAKŁADACH SODOWYCH  

Janina Kalka .........................................................................................

130
WARTOŚĆ NAWOZOWA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
Czesław Maćkowiak ...............................................................................135
TRAWY NA POPIOŁACH ELEKTROCIEPŁOWNI NAWOŻONYCH OSADAMI ŚCIEKOWYMI 

Stanisław Góral, Stefan Rola .................................................................

146
CZĘŚĆ II. OCHRONA l REKULTYWACJA GRUNTÓW 
-DONIESIENIA NAUKOWO TECHNICZNE ................................................151
EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA OPTYMALIZACJI STRUKTURY UŻYTKOWANIA ZIEMI 

Jan Siuta, Zbigniew Tałałaj ....................................................................

153
ROŚLINNOŚĆ ZIELNAW OCHRONIE l REKULTYWACJI GRUNTÓW 

Stanisław Góral ....................................................................................

161
ZAGROŻENIE GLEB EROZJĄ I DZIAŁANIA PRZECIWEROZYJNE 
Anna Józefaciuk, Czesław Józefaciuk ......................................................179
REKULTYWACJA GRUNTÓW W GÓRNICTWIE SIARKOWYM 
Jan Siuta...............................................................................................192
GLEBOTWÓRCZE DZIAŁANIE TRAW I TOPINAMBURU NA GRUNCIE Z WAPNA POFLOTACYJNEGO 
Krzysztof Klimont, Stanisław Góral ........................................................198
ANALIZA POWIETRZA NA POTRZEBY REKULTYWACJI GRUNTÓW ZANIECZYSZCZONYCH ROPOPOCHODNYMI SUBSTANCJAMI 
Krzysztof Piechowiak ............................................................................202