Inżynieria Ekologiczna nr 2

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI str.
PROBLEMY OKREŚLENIA POZIOMU CZYSZCZENIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO ZANIECZYSZCZONEGO PRODUKTAMI NAFTOWYMI NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU GŁÓWNEGO PKN ORLEN S.A. 

Leszek Harabasz, Leszek Paprot ...................................................................

7
PROBLEMY PRZYWRACANIA WARTOŚCI UŻYTKOWYCH GRUNTOM ZDEGRADOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICZĄ 
Jan Dulewski, Leszek Wtorek........................................................................7
SPOSOBY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW l WÓD ZŁOŻOWYCH W KOPALNIACH ROPY NAFTOWEJ l GAZU ZIEMNEGO 
Teresa Steliga..............................................................................................14
PODSTAWY BIODEGRADACJI ROPOPOCHODNYCH SKŁADNIKÓW W GLEBACH l W ODPADACH 

Jan Siuta......................................................................................................

23
PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA REKULTYWACJI TERENÓW POGÓRNICZYCH KOPALNI SIARKI "JEZIÓRKO" 

Tadeusz Gołda .............................................................................................

31
BIOREMEDIACJA GRUNTÓW l WÓD ZAOLEJONYCH W SYSTEMIE PROTE 
Jerzy Ślusarczyk...........................................................................................35
OPTYMALIZACJA METOD BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ZAOLEJONYCH GRUNTÓW 

Paweł Kaszycki, Tadeusz Sołecki, Andrzej Krawczyk, Henryk Kółeczek.............

40
BIODEGRADACJA OSADÓW Z "DOŁÓW BŁOTNYCH" W RAFINERII TRZEBINIA 
Kazimierz Szpata, Teresa Farbiszewska .........................................................48
PODSTAWY BIOWENTYLACJI GRUNTÓW ZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI 
Grzegorz Malina ...........................................................................................53
RECYKLING OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH DZIAŁANIEM R.N. „JEDLICZE" NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE 

Jadwiga Meksuła ..........................................................................................

75
FIZYCZNE l CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW SILNIKOWYCH 
Jan Surygała, Ewa Śliwka, Krystyna Kubica ...................................................81
NOWOCZESNE TECHNIKI ZBIERANIA I SEPARACJI OLEJÓW (BENZYN) Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZEŃ TYPU MOP 
Jacek Kiepurski ............................................................................................86
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W RAFINERII NAFTY JEDLICZE S.A. 
Józef Bućko ..................................................................................................89
EFEKTY ZASTOSOWANIA KULTUR BAKTERYJNYCH DO ROZKŁADU ROPOPOCHODNYCH W ISTNIEJĄCYCH UKŁADACH ŚRODOWISKOWYCH  
Jacek Kiepurski ............................................................................................97
DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RAFINERII NAFTY "GLIMAR" S.A. 
Piotr Dusza, Karol Trojanowicz ......................................................................102
METODY OZNACZANIA ZANIECZYSZCZEŃ NAFTOWYCH W GLEBIE 

Ewa Śliwka ..................................................................................................

111
OZNACZANIE ZWIĄZKÓW ROPOPOCHODNYCH W GRUNCIE I WODZIE 
Jerzy Gaca, Krzysztof Dębiński, Grażyna .......................................................117
PROJEKTOWANIE SEPARATORÓW KOALESCENCYJNYCH DO ODOLEJANIA WÓD I ŚCIEKÓW 

Jan Hupka ...................................................................................................

124
ROZDZIAŁ ROZPROSZONYCH UKŁADÓW WIELOFAZOWYCH TYPU CIECZ-CIECZ l CIECZ-CIAŁO STAŁE-CIECZ 
Stanisław Bednarski, Andrzej Krawczyk ........................................................130
BADANIA I EKSPLOATACJA MINIOCZYSZCZALNI TYPU "BOŚTI" 

Stanisław Bednarski, Henryk Kołoczek, Paweł Kaszycki, Andrzej Krawczyk .....

143
ASPEKTY PRAWNE ODOLEJANIA GRUNTÓW, ODPADÓW, ŚCIEKÓW 
Grażyna Kutyba............................................................................................152
BIODEGRADACJA WĘGLOWODORÓW W OSADACH RAFINERYJNYCH 
Piotr Sieradzki, Jacek Kiepurski .....................................................................161
DEYELOPMENTS FOR 2000 FROM O.P.E.C. LTD. 

Peater Isley .................................................................................................

163
BIO-REMEDIATION TECHNOLOGY CASES IN IRLAND: 'NATURES SOLUTION TO OIL POLLUTION' 
Ken Richardson ...........................................................................................165