Inżynieria Ekologiczna nr 1

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

str.
OCHRONA GRUNTÓW POWINNOŚCIĄ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA POWIERZCHNI ZIEMII 

Jan Siuta .......................................................................................

7
PROBLEMY PRZYWRACANIA WARTOŚCI UŻYTKOWYCH GRUNTOM ZDEGRADOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICZĄ 
Jan Dulewski, Leszek Wtorek..........................................................14
REKULTYWACJA TERENÓW GÓRNICZYCH KOPALNI SIARKI "JEZIÓRKO" 
Władysław Warzybok......................................................................23
ZASTOSOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W REKULTYWACJI GRUNTÓW KOPALNI SIARKI "JEZIÓRKO" 

Marek Jońca...................................................................................

27
PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA REKULTYWACJI TERENÓW POGÓRNICZYCH KOPALNI SIARKI "JEZIÓRKO" 
Tadeusz Gołda ...............................................................................31
EFEKTYWNOŚĆ REKULTYWACJI TERENU ZWAŁOWISKA KOPALNI SIARKI W PIASECZNIE 
Tadeusz Węgorek...........................................................................37
REKULTYWACJA GRUNTÓW NA OBSZARZE GÓRNICZYM KWK "BOGDANKA" S.A. 
Stanisław Stachowicz, Teodor Kosiarski, Zbigniew Borchulski, Laurencja Łyszczarz ......................................................................45
REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 
Sławomir Durczyński .....................................................................50
REKULTYWACJA TERENU SKŁADOWANIA ODPADÓW KZS "SOLVAY" W KRAKOWIE 

Krzysztof Boroń, Ewelina Zając, Sławomir Klatka .............................

58
WYKORZYSTANIE OSADÓW (USTABILIZOWANYCH) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH DO REKULTYWACJI GRUNTÓW 
Bernard Quant, Zbigniew Sobociński ...............................................65
PRZYRODNICZE ZAGOSPODAROWANIE NIEUŻYTKÓW MIEJSKO-PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE GRUNTÓW GÓRNICZYCH EUROPY 
Barbara Tokarska-Guzik .................................................................72
REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE NIEUŻYTKÓW POPRZEMYSŁOWYCH - ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 
Adam Rostański ............................................................................81
ROLA PROCESÓW NATURALNYCH W REKULTYWACJI NIEUŻYTKÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
Gabriela Woźniak, Agnieszka Kompała ............................................87
PROBLEMY REKULTYWACJI GRUNTÓW ZNIEKSZTAŁCONYCH BUDOWĄ INSTALACJI LINIOWYCH NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH 

Ryszard Cymreman, Andrzej Morze, Luiza Tyszko ...........................

94
OCHRONA MOKRADEŁ I RETENCJA WODNA 
Barbara Piekarska, Sławomir Różański ............................................100
WPŁYW WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA WILGOTNOŚĆ GLEB ZREKULTYWOWANYCH GRUNTÓW POGÓRNICZYCH 
Czesław Szafrański, Piotr Stachowski .............................................105
CHARAKTERYSTYKA MOKRADEŁ POJEZIERZA MAZURSKIEGO W ASPEKCIE ICH UŻYTKOWANIA I OCHRONY 

Jerzy Smołucha, Janusz Gotkiewicz ................................................

113
MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA RETENCJI OCZEK WODNYCH W ZDRENOWANEJ MIKROZLEWNI ROLNICZEJ 
Michał Fiedler, Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski .........................120
ODDZIAŁYWANIE ZABIEGÓW AGROMELACYJNYCH NA GOSPODARKĘ WODNĄ ZDRENOWANYCH GLEB INTENSYWNIE UŻYTKOWANYCH ROLNICZO 

Jerzy Bykowski, Czesław Safrański, Michał Fiedler ...........................

129
PRODUKTYWNOŚĆ WIERZB KRZEWIASTYCH SALIX SP. NA GLEBIE OGRODNICZEJ 
Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski ...........................................138
WPŁYW 7 HYDRATU SIARCZANU (VI) ŻELAZA (II) NA WYSOKOŚĆ PLONÓW MIESZANKI REKULTYWACYJNEJ TRAW I ZAWARTOŚĆ W NIEJ KADMU, NIKLU I OŁOWIU 
Edward Krzywy, Adam Grześkowiak, Ewa Krzywy-Gawrońska,
Beata Dunowska ...........................................................................
145
KOMPOSTOWANIE PYLISTYCH ODPADÓW DRZEWNYCH Z PRODUKCJI PANELI BOAZERYJNYCH Z PŁYT MDF 
Hanna Wróblewska ........................................................................150
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA 

Jan Siuta .......................................................................................

158
IDEA RENATURYZACJI MIEJSKIEGO POTOKU NA PRZYKŁADZIE ŚLEPIOTKI (KATOWICE) 
Leszek Trząski ...............................................................................184
REKULTYWACJA TERENU SKŁADOWANIA ODPADÓW PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO 

Danuta Garus, Jacek Kiepurski, Jan Siuta .......................................

190
WŁAŚCIWOŚCI NAWOZOWE KOMPOSTU OSADOWEGO HIGIENIZOWANEGO POPIOŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO 
Czesława Rosik-Dulewska ..............................................................197