Usuwanie zanieczyszczeń z gleby (np. węglowodorów)

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

                                                             

        Najczęstszymi przyczynami zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych są awarie środków transportu, korozje zbiorników retencyjnych, awarie ropociągów lub inne przyczyny związane z niewłaściwym gospodarowaniem surowcami, produktami i odpadami. Ze względu na fakt, że naturalny rozkład tych związków w glebie trwałby wiele lat, instytucje odpowiedzialne za taki stan środowiska muszą się włączyć do jego rekultywacji. Metodami jakimi posługujemy się wykorzystując mikroorganizmy do dekontaminacji gruntów skażonych np. węglowodorami są:  • "in situ"
  • "off site"
- bez usuwania skażonej ziemi z zanieczyszczonego 
  terenu,
- z przemieszczeniem zanieczyszczonej ziemi w miejsce 
  przeznaczone do jej oczyszczania.

            
 Zaletą metody "in situ" jest fakt, że może być ona zastosowana w miejscach, gdzie wydobycie skażonej ziemi jest trudne lub niemożliwe, pozwala też na uniknięcie kosztów transportu oraz kosztów związanych z przygotowaniem infrastruktury terenu przeznaczonego do oczyszczania.

           Zaletą metody "off site" jest łatwy dostęp do każdej partii oczyszczanej ziemi, lepsza kontrola parametrów procesu oczyszczania, szybsze tempo rozkładu zanieczyszczeń w ziemi, większe gwarancje na uzyskanie założonego efektu końcowego oczyszczania. 

         
Przedstawimy teraz Państwu efekty zastosowania metody "in situ" z wykorzystaniem specjalnie selekcjonowanych kultur bakteryjnych przy oczyszczaniu terenu stacji paliw. Obszar skażony wynosił ok. 200 m2 na głębokości do 2 m.

Cały obszar został poddany działaniu bakterii i pożywek poprzez system nawadniający i specjalnie wykonany drenaż terenu. Czas prowadzenia prac wynosił 6 tygodni. Tabela poniżej przedstawia efekty bioremediacji:

 

NR OTWORU
POMIAROWEGO

GŁĘBOKOŚĆ OTWORU
[m]

SUMA WĘGLOWODORÓW [mg/kg s.m.]

STAN POCZĄTKOWY

STAN PO BIOREMEDIACJI

1

1,4

2983

40

2

1,35

2019

8

3

1,45

15,7

5

4

1,35

1946

21

5

1,75

2277

19

6

1,95

3236

105
              Podejmując współpracę w zakresie oczyszczania gruntu proponujemy następującą kolejność działań:
  • wykonanie badań próbek gruntu w celu określenia zasięgu skażenia terenu,
  • zbadanie próbek zanieczyszczonego gruntu przez naszą firmę celem doboru kultur bakteryjnych,
  • wykonanie oferty określającej zakres prac, opis technologii i koszty,
  • opracowanie projektu technologicznego prac oczyszczania zanieczyszczonej ziemi,
  • rozpoczęcie prac bioremediacji,
  • monitoring, badania finalne, raport z zakończenia prac.