Wytyczne dla inwestorów wynikające z aktualnych przepisów

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów
w zakresie ochrony środowiskaPoniżej przedstawiono aktualnie obowiązujące akty prawne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 27 lica 2001r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U nr 100 poz. 1085)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001r .w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ( Dz U nr 130 poz. 1453)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.grudnia 2001r .zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ( Dz U nr 151 poz. 1703)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001r ( Dz U nr 146 poz 1640) w sprawie wysokości jednostkowych stawek za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r w sprawie wysokości jednostkowych kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu ( Dz U nr 120 poz 1285)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz U Nr 140 poz 185 )


Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne ( Dz. U. Nr. 115 poz.1229 )
- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5 listopada 1991r w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116,poz.503)- obowiązuje do 31.12.2002r


Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ( Dz. U nr 62 poz.628 )
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r ( Dz U nr 112 poz 1206 ) w sprawie katalogu odpadów
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r ( Dz U nr 152 poz 1737) w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r ( Dz U nr 152 poz 1735) w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów , oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw , które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r ( Dz U nr 152 poz 1736) w sprawie wzorów dokumentów stosownych na potrzeby ewidencji odpadów
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r ( Dz U nr 152 poz 1734) w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestrze przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji


Ustawa z dnia 11 maja 2001r ( Dz U nr 63 poz. 638 ) o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa z dnia 11 maja 2001r ( Dz U Nr 63 poz 639 ) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001r ( Dz U Nr 116 poz 1235) w sprawie stawek opłat produktowych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001r ( Dz U Nr 2 poz 26 ) w sprawie wzorów sprawozdań o wielkościach wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów oraz osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych oraz wpływu z opłat produktowych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych


Ustawa z dnia 13 września 1996r ( Dz U nr z 1996r z poź zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r ( Dz U nr 72 poz 747) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

Ustawa z dnia 26 lipca 2000r ( Dz U Nr 89 poz 991 ) o nawozach i nawożeniu
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska


Każdy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej płaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Obowiązek ten nakłada art. 284 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wraz z opłatą przedkłada się marszałkowi dane i informacje wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.
Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.
Opłaty wnosi się do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
Opłaty wnosi się za ;
- pobór wód podziemnych
- pobór wód powierzchniowych
- wprowadzanie ścieków w tym wód opadowych do wód powierzchniowych i do ziemi
- wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza ( z procesów technologicznych, kotłowni, obrotu paliwem , spalania paliw w silnikach pojazdów mechanicznych)

Opłaty podwyższone o 500 % wnosi się w przypadku braku wymaganego pozwolenia na ;
- wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów
- pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi


Opłaty wnoszone są na konto Urzędu Marszałkowskiego . Jak już wspomniano wraz z opłatą należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane określone w art. 287 prawo ochrony środowiska tj.
- nazwa zakładu wraz z siedzibą
- regon
- dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat ( ilość spalonego węgla, gazu, oleju, źródła emisji, rodzaj silnika spalinowego; ilość spalonego paliwa, ilość pobranej wody, jakość wprowadzanych ścieków


Nie ponosi opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska podmiot kwartalna wysokość opłaty nie przekracza 25 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedniego, określonego na podstawie odrębnych przepisów ( aktualnie jest to kwota 190 zł) - nie zwalnia to podmiotu ze złożenia informacji do Urzędu Marszałkowskiego o której mowa wyżej.Terminarz  1. Instalacja z której emisja nie wymaga pozwolenia , mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska do 1 kwietnia br ( art. 152 prawo ochrony środowiska, rodzaje instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r Dz U nr 140)
  2. Zarządzający składowiskiem odpadów do 30 czerwca 2002r musi przedłożyć właściwemu organowi przegląd ekologiczny ( ustawa wprowadzająca art. 33)
  3. Zarządzający składowiskiem obowiązany jest do uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska do 31 grudnia 2002r ( ustawa wprowadzająca art. 38)
  4. Władający powierzchnią ziemi w dniu wejścia ustawy, na której przed jej wejściem w życie nastąpiło odpowiednio zanieczyszczenie, albo niekorzystne przekształcenie jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu staroście w terminie do 30 czerwca 2004r - załączając wyniki badań potwierdzających zanieczyszczenie ( art. 12 ustawa wprowadzająca)
  5. Kierownik istniejącej spalani, oraz kierownik istniejącego składowiska odpadów komunalnych mają obowiązek w terminie do 30 czerwca 2004 r uzyskać świadectwo stwierdzające kwalifikacje ( art. 43 ustawy wprowadzającej)
  6. Prowadzący istniejącą instalację, z której emisja wymaga pozwolenia zintegrowanego , powinien uzyskać je do 1 stycznia 2004r ( art. 19 ustawy wprowadzającej)
  7. Zakłady posiadające pozwolenie wodno prawne na pobór wody oraz odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są obowiązane wystąpić z wnioskiem o wydanie jednego , wspólnego pozwolenia wodno prawnego w terminie do trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania pozwolenia o najkrótszym terminie obowiązywania ( Art. 205 Prawo wodne)
  8. Przedsiębiorca który w dniu wejścia w życie ustawy wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach był obowiązany zgłosić ten fakt marszałkowi województwa - do dnia 31 stycznia 2002r

Terminy stałe
- na bieżąco należy prowadzić ewidencję zanieczyszczeń ( gazy, pyły, pobór wód, ścieki, odpady)
- do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału należy wnieść na konto urzędu marszałkowskiego opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz informację o wprowadzanych zanieczyszczeniach
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów zgodnie z formularzem w rozporządzeniu z dnia 11 grudnia 2001r ( Dz U nr 152 ) - w terminie do końca kwartału za poprzedni rok