Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

           

             Problematyką wykorzystania osadów ściekowych zajmujemy się od 1994 roku, w którym zorganizowaliśmy wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska z Warszawy I-sze Seminarium Naukowo-Techniczne nt. "Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych". Seminarium odbyło się na terenie Kopalni Siarki "Jeziórko" i było sponsorowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z celów seminarium było zainteresowanie władz powyższymi problemami i rozpoczęcie prac umożliwiających wprowadzenie aktów prawnych pozwalających na określonych warunkach wykorzystywać osady z oczyszczalni ścieków. Od tego momentu regularnie co dwa lata jesteśmy współorganizatorem konferencji naukowych na powyższy temat.

Oferta nasza obejmuje:
 1. Wykonywanie programów i dokumentacji wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków na cele nieprzemysłowe:
  • wprowadzanie na grunty do rekultywacji na potrzeby rolnicze i potrzeby nierolnicze,
  • stosowanie w rolnictwie,
  • wprowadzanie wraz z nasionami na powierzchnie narażone na erozję (skarpy, składowiska odpadów),
  • stosowanie do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • kompostowanie osadów ściekowych.
 2. Doradztwo i nadzór nad wdrożeniem technologii.
 3. Programy pilotażowe i badania prowadzone we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska z Warszawy.
Wybrane raporty z prowadzonych prac użycia osadów ściekowych: 

Roślinne odwadnianie i kompostowanie osadu ściekowego w Rykach. 
Odtłuszczanie i rekultywacja wylewiskowego gruntu w Brześciu nad Gopłem.
  Prezentacja zdjęciowa